top of page

Modernleşen Dünya

Updated: Feb 3, 2022

Pop art


Nedir bu hayatımızın her yanını saran pop? Pop corn mu yoksa Pop Smoke mu? Elbette bu sorunun cevabı Pop art. Diğer bir değişle popüler kültür ve küreselleşen dünyaya etkileri.


Yıl 1960…Bir tarafta 2. Dünya Savaşının yorgunluğunu üstünden yeni atabilmiş İngiltere diğer tarafta Endüstri Devrimi’ni hız kesmeden yaşayan Amerika. İki farklı kıta iki farklı ulus fakat ortak bir noktaya sahipler ‘’Pop art’’. 20. yüzyılın en önemli sanat akımı ve sonrasında değişen dünya düzeni.İngiltere ve Amerika’da soyut ekspresyonizme ve dadaizme karşı olan sanatçılar endüstri devriminin getirdiği bu akıma yönelmiş ve kendilerini bu çatı altında toplama girişiminde bulunmuşlardır. Anlamak için herhangi bir entelektüel birikime sahip olmak gerekmediği için çoğu geleneksel sanatçı da bu akımı kabul etmemiştir. En önemli özelliği kolay anlaşılabilir olması nedeniyle bütün toplum tarafından ilgi görmüştür ve günümüzde bu etki devam etmektedir. Ortaya çıkışından kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan akım dönemin koşullarıyla birlikte şekillenip toplumlarda büyük değişikliklere daha sonrasında birbirine benzeme diğer bir değişle küreselleşmenin yayılmasını beraberinde getirmiştir.


Akımın ortaya çıktığı dönemin koşulları incelenirse o dönemde başlayan Endüstri ve Sanayi Devrimi, üretimi

makineleşmeyle arttırmıştır. Bu artış doğal olarak tüketimde de artışa neden olmuştur. Tüketime duyulan isteği arttırmak için reklam imgelerini, bu imgeleri tasarlamak için de sanata ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü sanat dönemin siyasi, sosyal, ekonomik yani kısaca toplumsal olay ve gelişmelerden etkilenir. Bu etki sanata pop art tabiriyle yansımıştır.

Zamanla bütün dünyayı etkisi altına alan tüketim çılgınlığı küreselleşmenin önemli adımlarından biri halini almıştır. Markalar dünyanın çeşitli yerlerinde pazarlar oluşturmaya başlamış; dünya çapında aynı ürünlerin satışa sunulması böylece insanların birbirine daha çok benzemesi ve benzeme isteğinin artması bireylerin geleneksel kültür ile popüler kültür arasında sıkışmasına neden olmuştur. Bu sıkışmayla beraber belirginleşen toplumsal sınıf farkları ekonomik seviye bakımından uçurumların daha da derinleşmesinin nedenlerindendir, çünkü oluşturulan reklam imgeleri ile satışı arttırılan nesneler gösteriş amacı gütmektedir.


Genel olarak bu pazarlar bireylerden daha çok toplumlara yöneliktir. Bireylerle başlayıp toplumun kültürünü yüzeysel hale getirmesi kendine özgü özelliklerini kaybetmesi, tüketim çılgınlığının tüm insanlığa ön görülemez bir yıkım getireceği bilinmesine rağmen, bu sürecin aldatıcı yönüne kapılan insanoğlu bu sorun için çaba sarf etmemektedir. Bu sorunun çözümlenmesinde sanatçılarla birlikte toplumun da üstüne büyük bir pay düşmekte, tüketim çılgınlığının, savurganlığın ve kültürel kayıpların önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.


ELİFNAZ ÇELİK

57 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Modernleşen dünyadaki popartın genç bir ressam tarafından kendi bakış açısı ile kalrme alınması beni çok gururlandırdı yazınız umarım tüm gençlere ilham olur.

Like
Post: Blog2 Post
bottom of page