top of page

Reklam Mecrası

Updated: Feb 3, 2022

Reklam imgeleri tüketim toplumlarına has bir olgudur, herkes çok iyi tanır ve bilir. Anlamak için herhangi bir entelektüel birikime sahip olmak gerekmez. Toplumun her kesiminin rahatça ulaşabildiği kitle iletişim araçlarını kendi silahı olarak kullanan reklam imgeleri toplum üzerinde geniş bir etki alanına sahiptir.

İmgelerin ortaya çıkışı aslında insanlığın ortaya çıkışıyla başlamıştır. Henüz dili kullanmaya bağlı iletişim becerisi oluşmayan insanoğlu, birbiri ile iletişimi sağlamak için semboller kullanmış ve bu şekilde hiyeroglif yazı sistemi ortaya çıkmıştır. Sanayi ve beraberinde endüstri devriminden sonra endüstriyel ürünlerin piyasası artmıştır. Endüstri ürünlerini pazarlamak için bu ürünlerin her birini sembol eden imgeler kullanılmaya başlanmıştır. 20. Yüzyılda teknolojinin hız kazanması, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasını sağlamış ve bu araçlar aracılığıyla imgeler geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Bu sayede endüstri ürünlerini temsil eden imgelerin geniş kitleler tarafından tanınması, ürüne olan talebi arttırmış ve markalaşmanın başlamasını sağlamıştır. Daha sonra markalaşmayla birlikte reklam imgeleri haline gelmiştir.


Markalaşmanın sağlanmasında imgeler kitle iletişim araçları yoluyla bütün dünyaya yayılmış ve bu küreselleşmenin hızlanmasını sağlamış dolayısıyla da kültürlerde çeşitli hasarlara sebep olmuştur. Toplumlar üzerindeki etki düzeyinin farklılıkları, günümüzde küreselleşmeyle beraber neredeyse kalmamıştır. Kitle iletişim araçları sayesinde tanınan imgeler ortak bir bilinç yaratmıştır. Bir içecek markasının logosunun tüm dünya tarafından bilinmesi, her kıtada o markanın üretiminin yapılması için fabrikalar ve satışı için şubeler açılmasını sağlamıştır. Ticaretle uğraşan sınıf yerini sayılı fabrikatörlere bırakmıştır. Etkileri bu kadar geniş çaplı olan bu küçük semboller üretime değil tüketime teşvik eder. Sürekli olarak karşılaşılan reklamlar insan zihninde sahip olma isteği uyandırır. Bireylerde suni ihtiyaç alanının açılmasını, aslında ihtiyacı yokken bile varmış algısının yaratılmasına neden olur. Bu daha sonrasında tüketim alışkanlığının ve bu alışkanlık sayesinde üretimdeki devamlılığın oluşmasını sağlar. Sürekli tüketme isteği küreselleşmeyle birlikte insanların aynı ürünleri kullanma isteğine ve sonucunda bireylerin birbirine benzemesine yol açmıştır. Bireylerdeki farklılıklar kültürlerdeki gibi hasar almıştır.


Bir sanat eseri gibi yaratıcılık ve estetik ön planda bulundurularak tasarlandığı sanılan imgeler aslında

toplumların sosyo-kültürel yapıları göz önünde bulundurularak tanıtma, pazarlama veya kitlelerde belli bir algı yaratma amacıyla ortaya çıkar. Toplumun tüm kesimlerinin kolayca anlayabilmesi için tasarım basittir fakat dikkat çekebilmesi için çarpıcı renkler kullanılır. Reklam imgeleri sadece endüstriyel ürünlerin piyasası için değil, bunun yanında bir şirketi, bir siyasi partiyi hatta politikacıları temsil etmek için de kullanılır.

Elifnaz Çelik


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page